FAQ

Registráciu možno vykonať jednokrokovo alebo dvojkrokovo.

Jednokrokové vykonanie registrácie klient zrealizuje kliknutím na tlačidlo registrácie, alebo kliknutím na tlačidlo “INVESTOVAŤ” pri výbere ponúk mimo klientskeho účtu.

Dvojkrokové vykonanie registrácie klient zrealizuje kliknutím na tlačidlo registrácie zobrazené po kliknutí na tlačidlo zdieľania, alebo kopírovania odkazu ponuky zobrazenej mimo klientskeho účtu. Druhý spôsob registrácie je možné využiť aj kliknutím na príslušný reklamný banner.

Zmluvu o klientskom účte je možné vypovedať podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti.

Zmluvu o klientskom účte je možné vypovedať podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti.

Spoločnosť udelí klientovi plný prístup momentom úspešného vykonania verifikácie. Úspešnou verifikáciou vzniká medzi registrovaným klientom a spoločnosťou zmluva o klientskom účte, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú.

Nie. Vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom platformy je definovaný ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok, ktoré schvaľuje klient potvrdením registrácie.

Spoločnosť vykoná verifikáciu bez zbytočného odkladu po dokončení kompletnej registrácie. V prípade, že overenie spoločnosťou nebude možné vykonať, bude klient kontaktovaný spoločnosťou s požiadavkou na doplnenie doplňujúcich informácií resp. s požiadavkou na opätovné predloženie požadovaných dokladov.

Do klientskeho účtu sa klient prihlasuje zadaným menom (e-mailová adresa klienta) a ním zvoleným heslom.

Áno. Registrácia vyžaduje zadanie osobných údajov a predloženie požadovaných dokumentov:

Fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, mobilný kontakt, email, IBAN, ktorého je klient vlastníkom.

Predná a zadná strana občianskeho preukazu (resp. preukazu totožnosti vydaného členským štátom EÚ) v kombinácii s prednou a zadnou stranou vodičského preukazu alebo prednou stranou cestovného pasu (s fotografiou).

Registráciu môžu vykonať len tí klienti, ktorí sú fyzickými osobami staršími ako 18 rokov.

Investičná zmluva zaniká:

  1. splnením všetkých práv a povinností vyplývajúcich z investičnej zmluvy
  2. zánikom vlastníka projektu bez právneho nástupcu, alebo
  3. iným spôsobom, ktorý predpokladá investičná zmluva, alebo príslušný všeobecne záväzný predpis

Nie. Predčasné vyplatenie prostriedkov nie je možné.

Úhradu je potrebné zrealizovať najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia investičnej zmluvy.

Po úspešnom elektronickom podpísaní zmlúv vyzve systém klienta na úhradu investovanej sumy. Klientovi bude zobrazená obrazovka s platobnými údajmi. Po kliknutí na logo svojej banky na tejto obrazovke, sa klientovi zobrazí úvodná stránka Internet bankingu jeho banky, kde po prihlásení klient zadá požadované platobné údaje a zrealizuje prevodný príkaz. Po pripísaní peňazí na účet spoločnosti Simplicity Invest sa uvedená informácia zobrazí v klientskom účte v časti Moje investície.

Investíciu do projektu je možné vykonať cez webové rozhranie Simplicity Invest. Po kliknutí na tlačidlo „Košík“ uvedenom na úvodnej stránke pri projekte alebo v obrazovke detailných informácií o projekte, na ktoré sa klient dostane kliknutím na tlačidlo „VIAC“, systém klienta presmeruje do „Nákupného košíka“. Klient zadá sumu, ktorú chce investovať a stlačí tlačidlo „INVESTOVAŤ“.

Platnosť ponuky skončí najneskôr momentom jej stiahnutia, resp. zneprístupnenia na online platforme Simplicity Invest.

Ponuka je projekt zobrazený na platforme Simplicity Invest, do ktorého môže registrovaný klient investovať finančné prostriedky a stať sa tak investorom. Podstatnou náležitosťou ponuky je časová platnosť, pričom ponuka môže obsahovať aj zadefinovanú minimálnu cieľovú sumu.

Platnosť a účinnosť každej investičnej zmluvy nastáva v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni časovej platnosti ponuky v zmysle VOP, pokiaľ nie je v investičnej zmluve osobitne ustanovené inak. O začiatku platnosti a účinnosti každej investičnej zmluvy je klient bezodkladne oboznámený prostredníctvom klientskeho účtu.

Uzatvorenie investičnej zmluvy je podmienené riadnym poukázaním sumy investície jedným zo spôsobov, ktorý definuje používateľské rozhranie Simplicity Invest.

Každá investícia realizovaná prostredníctvom platformy Simplicity Invest musí byť uskutočnená na podklade investičnej zmluvy.

Investorom sa môže stať iba registrovaný klient, ktorý prostredníctvom platformy Simplicity Invest uzatvoril s majiteľom projektu investičnú zmluvu.

Pri realizácií investície formou pôžičky vzniká investorovi nárok voči vlastníkovi projektu na splatenie istiny investície navýšenej o vopred dohodnutý úrok.

Nie, pokiaľ ponuka takúto možnosť explicitne nepripúšťa.

Všetky informácie týkajúce sa investícii investora budú zobrazené v klientskom účte investora.

Spoločnosť Simplicity Invest nezodpovedá za zdaňovanie výnosov. Ohľadom zdaňovania výnosov je potrebné, aby sa investor poradil s daňovým poradcom, ktorý mu poskytne aktuálne informácie podľa platnej legislatívy.

Výnosy sú závislé od dĺžky investície.

Investor neplatí žiadne poplatky za investovanie do projektu.

Spoločnosť bude s klientom komunikovať písomne elektronickou formou.

Spoločnosť je povinná vybaviť každú sťažnosť najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Spoločnosť je oprávnená predĺžiť lehotu na vybavenie sťažnosti o ďalších 30 dní, pokiaľ nato existujú objektívne dôvody.

Sťažnosť je možné podať výlučne elektronickými prostriedkami, a to zaslaním e-mailu na adresu info@simplicityinvest.sk prostredníctvom formulára na to určeného.

Sťažnosť je oprávnený podať ktorýkoľvek klient.

Všetky riziká, ktoré klient berie na vedomie a súhlasí s nimi sú podrobne definované vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti a v jednotlivých zmluvách spojených s investovaním.

Je pravdepodobnejšie, že sa stratám investor vyhne diverzifikáciou svojich investícií, zameraním sa na oblasti, v ktorých má skúsenosti a na podniky, ktorým investor pevne verí. Dokonca aj skúsení investori majú problém predpovedať výsledok týchto rozhodnutí alebo ako k nim pristupovať.

Áno. Investori nemusia dosiahnuť žiadnu návratnosť svojej investície.

Investovanie do projektu Simplicity Invest nie je sporiaci produkt. Spoločnosť odporúča klientom, aby do projektov neinvestovali viac ako 10 % ich čistého majetku.

Nie. Investícia nie je krytá systémom ochrany vkladov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo dňa 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov. Investícia tiež nie je krytá systémom náhrad pre investorov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov.

Áno. Uzavretím investičnej zmluvy berie investor na seba plné riziko vyplývajúce z jeho investičnej zmluvy vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Spoločnosť za žiadnych okolností nevyhodnocuje vhodnosť konkrétnej investície pre konkrétneho klienta.

Nie. Spoločnosť nepozná a neskúma osobnú situáciu klienta.

Pravidlá ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb sú predmetom zásad ochrany osobných údajov.

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštěvnosti. Informácie o používání našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac informácií.